http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Projekt kolejnej nowelizacji

33

Jak czytamy w uzasadnieniu Projektu „w nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych proponuje się wprowadzenie dwóch grup przepisów. Pierwsza grupa to przepisy, których bezpośrednim celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego norm dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (dyrektywa obronna). Druga grupa przepisów, to przede wszystkim regulacje, które są związane z dyrektywami z zakresu zamówień publicznych, a także wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącymi zamówień publicznych”. Zatem głównym celem noweli Pzp jest określenie zasad i warunków udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, które obecnie w dużej mierze objęte są wyłączeniem przewidzianym w art. 4 pkt 3 lit. f oraz art. 4 pkt 5. Jednocześnie zamiarem nowelizacji objęto szereg innych przepisów, w tym dotyczących kwestii wykluczenia z postępowania, dialogu technicznego czy zamówień sektorowych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx