Posiedzenie Rady Programowej – Czerwiec 2012

43

14 czerwca 2012 roku, w siedzibie redakcji, odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Borowicz.
Podczas pierwszej części spotkania oceniono dorobek oraz dokonania miesięcznika po piętnastu latach jego obecności na rynku wydawniczym. Podstawą oceny była analiza merytoryczna oraz statystyczna publikacji, zamieszczanych w tym okresie na jego łamach. Zwracano przy tym uwagę na wyraźną ewolucję, jaką przechodziło pismo wraz z upływem lat. W pierwszym okresie jego istnienia dominowały teksty typowo „szkoleniowe”, odnoszące się do spraw elementarnych, pisane prostym językiem, a także zawierające wiele konkretnych przykładów i wzorców.

rada-programowa m

Powiązane artykuły

Nieco „sztywna” i wyraźnie nakreślona była też wewnętrzna struktura miesięcznika, zamknięta w ramach kilkunastu rubryk tematycznych. Przykład tego stanowiła rubryka „Jak udzielić i jak uzyskać zamówienie”, w której opublikowanych zostało ponad 200 artykułów merytorycznych. W miarę upływu czasu formuła ta ulegała jednak stopniowemu „rozluźnianiu”, ukazywało się coraz więcej tekstów edukacyjnych oraz informacyjnych, a także wyjaśnień oraz interpretacji trudnych bądź kontrowersyjnych przepisów prawa. Zaczęły pojawiać się interesujące wywiady, polemiki, a w ostatnich latach – ciekawe reportaże. Systematycznie rosło też grono autorów, publikujących na łamach Doradcy, w którym sporą grupę stanowili debiutanci, udanie rozpoczynając autorską „karierę”. Podczas dyskusji zgodnie podkreślano, iż piętnastoletni dorobek miesięcznika jest znaczący, a sam Doradca stał się w tym czasie ważnym uczestnikiem systemu zamówień publicznych oraz istotną częścią jego historii.

W drugiej części posiedzenia z członkami Rady Programowej spotkał się senator RP, prof. dr hab. inż. Antoni Motyczka – Przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Tematem spotkania były problemy związane z nowelizacją Prawa zamówień publicznych. W obszernym wystąpieniu pan senator dokonał oceny aktualnego stanu przepisów dotyczących zamówień publicznych, wskazując na ich liczne niedoskonałości oraz potrzebę gruntownych, daleko idących zmian. Pogląd ten w całej pełni podzielili członkowie Rady. W toku ożywionej dyskusji wskazywano na konkretne przepisy Pzp, a także instytucje systemu zamówień publicznych, które wymagają pilnej naprawy, zmiany bądź gruntownego przeorganizowania. Jako przykład wymieniano tu system środków ochrony prawnej. Niezależnie od tego w wypowiedziach uczestników dyskusji dominowało przeświadczenie o konieczności opracowania od nowa Prawa zamówień publicznych. Na zakończenie redaktor naczelny zadeklarował gotowość wsparcia działań senackiego Zespołu ds. Zamówień Publicznych ze strony grupy ekspertów, skupionych wokół miesięcznika, a także zaangażowanie pisma w publiczną debatę, związaną ze zmianami przepisów dotyczących zamówień publicznych. Przyjmując tę deklarację pan senator Antoni Motyczka z okazji obchodzonego piętnastolecia złożył zespołowi redakcyjnemu Doradcy serdeczne gratulacje. Spotkanie zakończono lampką szampana.