http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Posłanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

30

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do lektury Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 roku. Oddany w Państwa ręce materiał z pewnością posłuży do formułowania wielu ciekawych wniosków na temat obecnej kondycji i przyszłych wyzwań jakie stoją przed wszystkimi interesariuszami rynku.

Należy poczynić zastrzeżenie, że Sprawozdanie za 2019 rok  uwzględnia tylko zamówienia publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z uwagi na brak pełnych danych z Komisji Europejskiej. Jak tylko Urząd będzie w posiadaniu tych danych, sprawozdanie zostanie uzupełnione. Niezależnie od powyższego, dane za 2019 dostarczają interesujących obserwacji dotyczących rynku zamówień publicznych.

Wartość rynku ustabilizowała się na poziomie ok. 200 miliardów złotych. O ile różnice rok do roku w latach poprzednich sięgały kilkunastu i kilkudziesięciu procent, tak między rokiem 2018, a 2019 różnica ta wyniosła tylko 2%.

W roku 2019, po raz drugi z rzędu, liczba udzielonych zamówień przekroczyła 140 tysięcy. Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich 5 lat, z wyjątkiem 2016 roku za każdym razem liczba udzielonych zamówień oscylowała wokół 140 tysięcy. Świadczy to o dużej stabilizacji rynku i względnie stałej puli postępowań prowadzonych przez zamawiających.

Należy wskazać, że po raz pierwszy od kilku lat odwrócona została tendencja malejącej liczby ofert w postępowaniach poniżej progów unijnych. To istotna zmiana. Jeśli ten trend zostanie podtrzymany rynek stanie się bardziej konkurencyjny co będzie korzystne dla zamawiających, jak i wykonawców. Większa konkurencyjność to szansa na bardziej efektywne realizowanie zadań przez sektor publiczny, a dla wykonawców wskazówka, że rynek nie jest hermetyczny i że nowi gracze mają szanse konkurować i starać się o nowe źródła przychodów.

Podkreślenia wymaga również zauważalna zmiana struktury postępowań w podziale na rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi). W roku 2019 obserwowaliśmy istotny spadek odsetka zamówień na roboty budowlane przy jednoczesnym dużym wzroście odsetka zamówień na usługi, które po roku przerwy powróciły na drugie miejsce pod względem liczby postępowań. Należy zauważyć, że po raz pierwszy od wielu lat mamy do czynienia z sytuacją, w której żaden z rodzajów zamówienia nie dominuje wyraźnie nad pozostałymi. Świadczy to o dużej dywersyfikacji zamówień po stronie sektora publicznego, co z kolei może stanowić istotną przesłankę dla nowych wykonawców do zainteresowania się tak zróżnicowanym rynkiem.

Powyższe obserwacje z pewnością nie wyczerpują całej palety wniosków, jakie płyną z tegorocznego sprawozdania. Pokazują one tendencje, które należy obserwować w przyszłości.

Rok 2020 jest niezwykle trudny dla całej gospodarki, w tym dla rynku zamówień publicznych. Tak jak podkreślamy na wielu forach, zamówienia publiczne w czasie kryzysu mogą stanowić pozytywny impuls rozwojowy dla wielu dziedzin gospodarki. Mając powyższe na względzie trudno wskazać, jak w obliczu pandemii będą się prezentować dane w kolejnym sprawozdaniu. Życzę sobie i Państwu, aby pozytywne trendy uwidocznione w tegorocznym dokumencie były dalej podtrzymane.

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Hubert Nowak

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx