http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PROJEKT BADAWCZY UZP

33

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że projekt badawczy przygotowany przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Jagiellońskiego (lidera projektu), Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urzędu Zamówień Publicznych (lidera merytorycznego projektu) przeszedł pomyślnie ocenę formalną w ramach konkursu GOSPOSTRATEG III, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt ma za zadanie stworzenie interdyscyplinarnej pogłębionej analizy polskiego systemu zamówień publicznych w latach 2017-2021 oraz opracowanie rekomendacji jego zmian, których celem będzie zwiększenie skuteczności. Projekt lokuje się na pograniczu ekonomii, prawa i finansów publicznych. Po przeprowadzeniu badań podstawowych dotyczących systemu zamówień publicznych w Polsce na tle europejskim, w oparciu o bazy danych pozostające w dyspozycji Prezesa UZP, zostanie przeprowadzona analiza statystyczna, ustalona nowa matryca analizy funkcjonowania systemu, pozwalająca na ustalenie rzeczywistych barier skutecznego udzielania zamówień publicznych. Rezultatem projektu będą: (1) Diagnoza – System polskich zamówień publicznych w latach 2017 – 2021, (2) Dobre Praktyki – np. przykładowe wzory kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, warunków udziału w postępowaniu, zapisów umów w sprawach o zamówienie publiczne, (3) Strategia zwiększenia konkurencyjności zamówień publicznych, (4) Założenia metodyki prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia z pilotażowym opracowaniem tej analizy na niektórych rynkach i projektem dobrych praktyk. Projekt poddany będzie teraz weryfikacji merytorycznej.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx