Rozporządzenie w sprawie postępowania przy rozpatrywaniu odwołań

59

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zostało wydane na podstawie art. 544 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

 

Uwagi wstępne

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, szczegółowy sposób wnoszenia odwołania i innych pism w postępowaniu odwoławczym, tryb postępowania z wniesionym odwołanie oraz sposób przygotowania rozprawy, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej organizacji rozprawy, szybkiego przebiegu postępowania odwoławczego oraz jawności rozprawy.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89 (Pzp z 2004 r.), wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy nowego Prawa zamówień publicznych.

Oznacza to, że wszystkie odwołania, które wpłynęły do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej po dniu 31 grudnia 2020 r., pomimo, że dotyczą postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., wnoszone są i rozpatrywane w oparciu o dział IX obecnie obowiązującej Pzp.

 

Wnoszenie pism w postępowaniu odwoławczym

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 508 pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Natomiast pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Czynności wstępne i udostępnianie akt sprawy odwoławczej
  • Przygotowanie rozprawy
  • Postępowanie przy rozpoznawaniu odwołań
  • Protokół
  • Orzeczenia
  • Uwagi końcowe

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.