http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych i środków komunikacji elektronicznej

213

Od początku bieżącego roku obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Jest to jeden z najważniejszych aktów wykonawczych, wydanych do nowego Prawa zamówień publicznych.

 

Zakres rozporządzenia

Nowe rozporządzenie zastępuje obowiązujące do końca ub. roku rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Zakres przedmiotowy nowego rozporządzenia uległ zatem rozszerzeniu, co jest konsekwencją przepisu art. 70 Pzp, zawierającego delegację do wydania omawianego aktu wykonawczego.

Rozporządzenie, poza wieloma oczywistymi odwołaniami do przepisów ustawy, powołuje się w swej treści na ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Treść Rozporządzenia przywołuje także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (dalej – „eIDAS”). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Postać elektroniczna
  • Formaty danych
  • Tajemnica przedsiębiorstwa
  • Przekazywanie dokumentów
  • Podpisywanie dokumentów
  • Cyfrowe odwzorowanie dokumentu
  • Wymagania w stosunku do środków komunikacji elektronicznej
  • Wnioski końcowe

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx