http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rynek zamówień publicznych w 2020 roku

279

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił ważniejsze dane, dotyczące funkcjonowania rynku zamówień publicznych w roku ubiegłym. Wynika z nich, iż podczas 12 miesięcy 2020 roku opublikowano 141.040 ogłoszeń o zamówieniu (w roku 2019 – 142.935) oraz 135.871 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia (w roku 2019 – 144.306).  

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 113.206 ogłoszeń o zamówieniu oraz 107.495 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 27.834 ogłoszeń o zamówieniu oraz 28.376 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Opublikowano także 63 ogłoszenia o konkursie oraz 132 ogłoszenia o wynikach konkursu.

Uwagę zwraca niewielka ilość ogłoszeń o koncesji – zaledwie 12 oraz o zawarciu umowy koncesji – zaledwie 11 (BZP 6, TED 5).

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia BZP TED Ogółem
Roboty budowlane 34,94% 7,09% 29,41%
Dostawy 37,61% 50,22% 40,11%
Usługi 27,45% 42,69% 30,48%

 

Podobnie jak w latach ubiegłych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,56% i 98,87%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,17% postępowań poniżej progów oraz w 0,79% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,02% postępowań poniżej progów oraz 0,13% postępowań powyżej progów unijnych.

Wskaźniki dotyczące kryteriów oceny ofert praktycznie nie różnią się od wskaźników z lat poprzednich. W odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych przedstawiały się w sposób następujący:

Kryteria oceny ofert – zamówienia publikowane w BZP

 

Kryterium

Odsetek postępowań
Roboty

budowlane

Dostawy Usługi Ogółem
Cena jako jedyne

kryterium

3% 24% 14% 14%
Cena i inne kryteria 97% 76% 86% 86%

 

Wśród zamówień udzielonych w roku ubiegłym na pierwszym miejscu znalazły się dostawy – 38,27% zamówień o wartości poniżej progów unijnych oraz 48,22% zamówień o wartości powyżej progów, na drugim miejscu lokują się roboty budowlane – odpowiednio 32,71% i 6,48%, na trzecim usługi – odpowiednio 29,02% i 45,30%.

W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się nieco konkurencyjność prowadzonych postępowań. Średnią liczbę ofert składanych i odrzucanych w postępowaniach powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp ale poniżej progów UE prezentuje poniższa tabela:

 

Rodzaj zamówienia Liczba ofert
Składanych Odrzuconych
Roboty budowlane 4,28 2,02
Dostawy 2,19 1,49
Usługi 2,50 1,55
Średnio 2,70 1,68

 

Jak widać w postępowaniach takich składano średnio 2,70 oferty, przy czym najwięcej ofert składano w postępowaniach na roboty budowlane, a najmniej na dostawy.

W roku ubiegłym polscy wykonawcy uzyskali 109 zamówień na rynkach państw, będących członkami Unii Europejskiej, których wartość wyniosła 4.622.325.512 euro. Polscy zamawiający natomiast w tym okresie udzieli zamówień 874 wykonawcom zagranicznym na kwotę 17.182.573.651 złotych.

Wykonawcy uczestniczący w rynku zamówień publicznych wnieśli ogółem 3.545 odwołań. Rozpatrzono 3.415 odwołań, oddalono 891, natomiast uwzględniono 648. 122 wyroki Krajowej Izby Odwoławczej zostały zaskarżone (w roku 2019 – 126).

Odwołania wnoszone w zależności od rodzaju zamówienia

 

Rodzaj zamówienia 2020 r. 2019 r.
Roboty budowlane 28% 20%
Dostawy 31% 39%
Usługi 41% 41%

 

Opr. na podst.
Biuletynu Informacyjnego
UZP Nr 12/2020
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx