http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Stanowisko ZG PZITB w sprawie kierunków rozwoju systemu cenowego budownictwa w Polsce

53

W grudniu ub. roku Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa skierował do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka pismo dotyczące problemów, które występują przy wycenie robót budowlanych. Poniżej publikujemy treść tego pisma.

 1. W aktualnym stanie prawnym jedynym aktem powszechnie
  obowiązującego prawa odnoszącym się do systemu cenowego
  budownictwa jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w
  sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
  kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
  użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389).
  Rozporządzenie to, będąc jednym z aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, zdezaktualizowało się i wymaga zmiany, co potwierdzają opinie wyrażane między innymi w trakcie ostatnich dorocznych Konferencji Naukowo-Technicznych. Ponownego przemyślenia wymaga wyjściowe założenie tego rozporządzenia w myśl którego kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z jego rozstrzygnięciami ma jedynie stanowić podstawę kalkulacyjną usytuowania danego zamówienia budowlanego w siatce kwot progowych systemu zamówień publicznych. Niestety, w dotychczasowych wielomiesięcznych pracach nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych, problem specyfiki zamówień na roboty budowlane został całkowicie pominięty.
 1. Aktualnie nie funkcjonują w Polsce jednolite zasady przedmiarowania robót budowlanych, brak jest jednolitego formatu wymiany danych pomiędzy informatycznymi systemami kosztorysowania budowlanego, jak również nowoczesnej i mającej powszechne zastosowanie systematyki robót budowlanych.
  Ograniczone możliwości finansowe i kadrowe podmiotów pozarządowych powodują, iż nie są one w stanie siłami własnymi, nawet zjednoczonymi, zrealizować tych strategicznie ważnych zadań. Tymczasem elementy o których mowa, w krajach rozwiniętych gospodarczo, składają się na infrastrukturę nowoczesnego systemu cenowego budownictwa stanowiącą warunek konieczny jego efektywności.
 1. Opracowanie elementów infrastruktury nowoczesnego kosztorysowania budowlanego o których mowa w punkcie poprzednim, w tym zwłaszcza systematyki robót budowlanych oraz powiązanych z nią zasad przedmiarowania robót, jest warunkiem koniecznym wdrożenia w Polsce BIM.

Proponowane działania – postulaty

Biorąc pod uwagę zaszłości przedstawione, Zarząd Główny PZITB pozwala sobie skierować pod adresem stosownych podmiotów rządowych następujące postulaty:

 1. Doprowadzenie do opracowania i wdrożenia:
  1. nowoczesnego systemu klasyfikacji robót budowlanych – tak jak to jest w rozwiniętych gospodarczo krajach;
  2. jednolitych i obowiązujących powszechnie zasad przedmiarowania robót budowlanych;
 2. Przyspieszenie prac nad upowszechnieniem, szczególnie w sektorze publicznym, BIM.
 3. Należyte i adekwatne do rangi problemu uwzględnienie zagadnienia cenotwórstwa budowlanego w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, między innymi poprzez:
  1. opracowanie nowej wersji rozporządzenia o kosztorysie inwestorskim oraz planowanych kosztach prac projektowych i robót budowlanych;
  2. wykorzystanie możliwości ustawy Pzp (obecnie: Art. 36 ust. 1 pkt. 12) poprzez wydanie rozporządzenia wykonawczego określającego zamawiającemu minimalny zestaw problemów, które powinien on rozstrzygnąć w odniesieniu do danego zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie „opisu sposobu obliczenia ceny”.

Zarząd Główny PZITB deklaruje współudział ekspertów i rzeczoznawców w procesie przygotowania i opracowania wymienionych dokumentów.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx