System zamówień publicznych w 2017 roku

48

W dniu 20 lipca 2018 r. Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 roku”. Zgodnie z art. 154 pkt 16 Prawa zamówień publicznych Prezes Urzędu przekazał Sprawozdanie Marszałkowi Sejmu w celu przekazania właściwej komisji sejmowej.

Tak, jak każde Sprawozdanie z lat poprzednich, Sprawozdanie dotyczące roku minionego przedstawia dane liczbowe oraz informacje obrazujące funkcjonowanie systemu zamówień publicznych w roku 2017, działalność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość.

Autorzy dokumentu podkreślają, iż w roku ubiegłym miały miejsce istotne zmiany związane z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych.

Wprowadzone zostały nowe rozwiązania, dotychczas nieznane, a tym samym niestosowane w praktyce udzielania zamówień. W tym zakresie wskazać należy przede wszystkim rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320). Określa ono wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak również sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.

Rok 2017 był też pierwszym pełnym rokiem obowiązywania przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r., a zarazem pierwszym rokiem sprawozdawczym, uwzględniającym praktykę…