Umowy w czasie pandemii COVID-19

30

Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 bez wątpienia mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego zarówno przez wykonawcę, jak i zamawiającego.

Rozwiązaniem mającym przeciwdziałać negatywnym skutkom tych okoliczności, służącym kontynuacji umowy w sprawie zamówienia publicznego i uniknięciu sporów na tle odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy, ma być wprowadzenie regulacji określonej w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[1] (zwana dalej „ustawą COVID-19”).

Czy przepis ten spełni zakładane nim cele, czy też jedynie potwierdzi nierównowagę stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, docelowo obarczając jedynie wykonawcę ryzykiem i kosztami wystąpienia pandemii i jej skutków?

 

Marzena Jaworska

 

W artykule:

Wzajemne informowanie się o okolicznościach związanych z wystąpieniem COVID

Wykazanie wpływu okoliczności związanych z COVID na należyte wykonanie umowy

Ocena przedstawionych okoliczności

Zmiana umowy

Co w przypadku nieosiągnięcia porozumienia

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.