Uprawnienia budowlane jako warunek udziału w postępowaniu

47

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada Kacper Kaleta, aplikant radcowski z Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

 

Uprawnienia budowlane jako warunek udziału w postępowaniu

W postępowaniu na roboty budowlane zamawiający postawił warunek, aby wykonawcy wykazali się dysponowaniem m. in. kierownikiem robót, który będzie posiadał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złożył wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w którym nie został wskazany ani numer uprawnień, ani ich zakres