http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane jako przesłanka przy ocenie rażąco niskiej ceny

54

Szacowanie wartości zamówienia regulują przepisy art. 28 – 36 Działu I Rozdziału 5 „Szacowanie wartości zamówienia i konkursu” Prawa zamówień publicznych. Kluczowe znaczenie ma tu norma zawarta w art. 28 która wskazuje, iż czynność ta powinna być przeprowadzona z należytą starannością.

 

UWAGI WSTĘPNE

Problem, do którego chcę się odnieść dotyczy kwestii miarodajności wartości szacunkowej zamówienia dla robót budowlanych, jako podstawy do wnioskowania o cenie rażąco niskiej, w kontekście dwóch okoliczności: sposobu oszacowania wartości zamówienia określonego przepisami obowiązującego prawa oraz powszechnej w tym zakresie praktyki zamawiających żądania od wykonawców złożenia kosztorysu szczegółowego na etapie badania lub wyboru oferty.

 

Posłużę się przy tym konkretnymi przykładami postępowań, które stanowią dobrą ilustrację poruszanego problemu, pozostawiając anonimowymi uczestników postępowań.

 

Do sposobu szacowania wartości zamówienia w odniesieniu do robót budowlanych ustawodawca odnosi się przepisem art. 34 ustawy wskazując, iż:

 

  1. wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815);
  2. minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 

Kwestia dotycząca metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego została uregulowana w nadal obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE
  • STOSOWANIE KNR i KNNR

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx