http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasady udzielania zamówień publicznych w ujęciu nowej ustawy

91

Celem niniejszego artykułu jest przegląd przepisów nowego Prawa zamówień publicznych zgrupowanych w Rozdziale 2 Działu I tej ustawy. Jest on zatytułowany „Zasady udzielania zamówień” i stanowi część Działu noszącego tytuł „Przepisy ogólne”.

 

 

DELIMITACJA PROBLEMATYKI

 

Na zasady można patrzeć z różnych perspektyw. Teoretycy prawa wyróżniają zasady w znaczeniu opisowym (zasady-wzorce) i zasady w znaczeniu dyrektywalnym (zasady-normy). Te ostatnie są rozumiane jako normy prawne odgrywające szczególną rolę w systemie prawa. Ich cechą jest wysoka ranga w hierarchii norm prawnych: wywodzi się je z konstytucji oraz – jak to ma miejsce w przypadku zasad udzielania zamówień – z przepisów ogólnych aktu normatywnego.

 

Zasadom przypisuje się również istotną rolę w porządku prawnym: stanowiąc znormatywizowane wartości systemu prawnego, wyznaczają kierunek działań prawodawcy; mają fundamentalne znaczenie dla wykładni oraz w procesie stosowania prawa, zwłaszcza w sytuacji – przecież nierzadkiej – wystąpienia luk prawnych; ukierunkowują sposób korzystania z praw przez podmioty uprawnione.

 

W Prawie zamówień publicznych zasady udzielania zamówień ustawodawca tradycyjnie ujmuje w odrębnym rozdziale, aczkolwiek przedstawiciele doktryny potrafią zrekonstruować je na podstawie szczegółowych przepisów ustawy zamówieniowej, jak również rozciągnąć na Prawo zamówień publicznych zasady wywiedzione z innego aktu prawnego, np. z Kodeksu cywilnego. Takie zabiegi sprawiają, że katalog zasad udzielania zamówień publicznych jest szerszy niż ten, który można ustalić wyłącznie na podstawie Rozdziału 2 Działu I Pzp.

Omówienie wszystkich możliwych do zidentyfikowania zasad wymagałoby przygotowania cyklu artykułów albo nawet monografii. W celu zmaksymalizowania korzyści, jakie powinna przynieść lektura tego tekstu, ograniczę się do norm, które sam ustawodawca określił jako zasady udzielania zamówień, lokując je w art. 16 – 20. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • KATALOG ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W NOWEJ USTAWIE
  • ZASADA KONKURENCJI
  • ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  • ZASADA PROPORCJONALNOŚCI
  • ZASADA EFEKTYWNOŚCI
  • ZASADA LEGALNOŚCI
  • ZASADA BEZSTRONNOŚĆI I OBIEKTYWIZMU
  • ZASADA JAWNOŚCI
  • ZASADA PISEMNOŚCI I JĘZYKA POLSKIEGO

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx