http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w ujęciu praktycznym

101

Wyniki kontroli udzielania zamówień publicznych wskazują, że poleganie przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu może być źródłem ryzyka.

 

UWAGI WPROWADZAJĄCE

Dokonując pewnej identyfikacji tego ryzyka można mówić o następujących zagrożeniach, związanych z:

  • nieprawidłową oceną przez zamawiającego informacji zwartych przy ofercie, czy wykonawca faktycznie będzie mógł dysponować zasobami podmiotu trzeciego, co może mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez:
  • dopuszczenie do ubiegania się o zamówienie oraz udzielenie zamówienia na rzecz wykonawcy, który powinien zostać wyeliminowany z postępowania, a jego oferta powinna zostać odrzucona, albo
  • wyeliminowanie z postępowania wykonawcy i jego oferty, który do zamówienia powinien być dopuszczony oraz uzyskać zamówienie;
  • ewentualną zmianą lub rezygnacją z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, co w konsekwencji może prowadzić do wykonywania robót budowlanych lub usług o złożonym charakterze przez podmioty, które nie są niezdolne do ich wykonania.

 

Zgodnie z art. 63 dyrektywy klasycznej, w przypadku, gdy wykonawca chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić instytucji zamawiającej, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. Przy czym, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, lub doświadczenia zawodowego, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wówczas, gdy te podmioty udostępniające zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

W tym samym brzmieniu zasada ta została zapisana najpierw w art. 22a uchylonej ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r., a obecnie w przepisie art. 118 nowego Prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu nie może zatem mieć fikcyjnego charakteru, bowiem dopuszczalność polegania na takich zasobach jest uzależniona od tego, czy podmiot udostępniający zasoby faktycznie zrealizuje roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Innymi słowy, oparcie się przez wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego należy odczytywać przez pryzmat reguły, że podmiot taki będzie wykonywał robotę budowlaną lub usługę w części, do realizacji której te zdolności są wymagane. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • DOPUSZCZALNOŚĆ POWOŁYWANIA SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ NA POTENCJAŁ PODMIOTÓW TRZECICH

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx