Zamówienia mieszane w nowym Prawie zamówień publicznych

290

Zamówienia mieszane to zamówienia, które łączą w sobie różne rodzaje zamówień, podlegają różnym reżimom prawnym ustawy lub zawierają elementy objęte zwolnieniem ze stosowania ustawy. Prawidłowa kwalifikacja zamówienia mieszanego zwykle sprawia zamawiającym wiele problemów. Czy przepisy nowego Pzp rzeczywiście uprościły tę kwestię?

Na wstępie warto wspomnieć, że przepisy dotyczące zamówień mieszanych w poprzednio obowiązującej ustawie z 2004 r. zostały znacznie zmienione i rozszerzone tzw. dużą nowelizacją z 2016 r. Zmiany wynikały z konieczności dostosowania polskich regulacji do dyspozycji dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE.

O ile jednak przepisy dyrektyw w zakresie zamówień mieszanych nie budziły większych wątpliwości, o tyle ich odpowiedniki w polskiej ustawie okazały się być sformułowane w sposób zawiły i utrudniający prawidłową interpretację.

Stosowanie art. 5c – 5g Pzp z 2004 r. sprawiało wiele trudności praktycznych, a ich dyspozycje nie były jasne. Konieczność zmiany obowiązujących od 2016 r. przepisów, głównie w ich warstwie redakcyjnej, dostrzegł ustawodawca, wskazując w uzasadnieniu do nowej ustawy, że uregulowanie tych kwestii w dotychczasowej ustawie było mało klarowne. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • Podział zamówień mieszanych
  • Udzielanie podzielnych zamówień mieszanych
  • Udzielanie zamówień mieszanych niepodzielnych na części
  • Zamówienia służące wykonywaniu różnych rodzajów działalności sektorowej
  • Zamówienia obejmujące równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.