http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w pierwszym półroczu 2019 roku

28

W okresie styczeń – czerwiec bieżącego roku opublikowano 168.573 ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 132.892, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 35.680. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 186.028 ogłoszeń (o ponad 17.000 więcej) –  w BZP 150.567, w TED – 35.461. Opublikowano także 12 ogłoszeń o koncesji – 5 w BZP, 7 w TED.

 

Podczas sześciu miesięcy bieżącego roku opublikowano 67.568 ogłoszeń o zamówieniu, w tym w BZP 56.058 i w TED 11.510. Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 65.410, w tym w BZP 52.405, w TED 13.005. Dla porównania – w okresie sześciu miesięcy roku 2018 opublikowano 71.003 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (BZP 57.973, TED 13.030).

 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

 

Rodzaj zamówienia BZP TED Ogółem
Roboty budowlane 42,64% 8,67% 36,81%
Dostawy 32,94% 50,11% 35,89%
Usługi 24,42% 41,22% 27,30%

 

Podobnie jak w latach ubiegłych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,48% i 98,52%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,19% postępowań poniżej progów oraz w 1,09% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,03% postępowań poniżej progów oraz 0,29% postępowań powyżej progów unijnych.

 

Wśród zamówień udzielonych o wartości poniżej progów unijnych dominują dostawy (w analogicznym okresie roku ubiegłego na pierwszym miejscu były roboty budowlane), natomiast w przypadku zamówień powyżej tych progów, podobnie jak w roku ubiegłym, przodują usługi, a roboty budowlane zajmują ostatnią pozycję.

 

Zamówienia udzielone według rodzaju zamówienia

 

Rodzaj zamówienia BZP TED Ogółem
Roboty budowlane 32,33% 7,57% 27,41%
Dostawy 36,67% 44,27% 38,17%
Usługi 31,00% 48,16% 34,42%

 

Na zbliżonym poziomie jak w pierwszym półroczu ubiegłego roku utrzymują się wskaźniki dotyczące kryteriów oceny ofert. W odniesieniu do zamówień powyżej progów unijnych przedstawiają się one w sposób następujący:

 

 

 

Dane z ogłoszeń publikowanych w TED

 

 

Kryterium

Odsetek postępowań
Roboty

budowlane

Dostawy Usługi Ogółem
Cena jako jedyne

kryterium

18% 27% 31% 28%
Cena i inne kryteria 82% 73% 69% 72%

 

W okresie sześciu miesięcy 2019 roku na zbliżonym do roku ubiegłego poziomie kształtowały się wskaźniki dotyczące średniej liczby ofert składanych i odrzucanych podczas jednego postępowania. W postępowaniach o wartości zamówienia powyżej wartości określonych w art. 4 pkt. 8 Pzp, ale poniżej progów unijnych składano średnio 2,46 oferty, odrzucano – 1,53. Najwięcej ofert składano w postępowaniach na roboty budowlane – średnio 3,61, najmniej na dostawy – 2,08.

 

Podczas pierwszego półrocza bieżącego roku polskim wykonawcom działającym na rynkach europejskich udzielono 42 zamówień publicznych (w okresie sześciu miesięcy roku ubiegłego – 38) na łączną kwotę 53.518.781 euro (w analogicznym okresie roku ubiegłego 85.225.201 euro). W okresie tym polscy zamawiający udzielili 406 zamówień wykonawcom zagranicznym (w okresie sześciu miesięcy roku ubiegłego – 381) na łączna kwotę 2.856.624.988 PLN (w okresie trzech kwartałów roku ubiegłego 3.311.963.728 PLN).

 

Pod względem wartości wśród zamówień udzielonych przez polskich zamawiających podmiotom zagranicznym dominują roboty budowlane – 1.224.848.318 PLN, na drugiej pozycji znalazły się dostawy – 1.034.204.232 PLN.

 

 

Opr. na podst.

Biuletynu Informacyjnego

UZP Nr 6/2019

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx