http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zmiany po stronie wykonawcy

67

Zarówno w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i już po zawarciu umowy niejednokrotnie dochodzi do różnego rodzaju przekształceń po stronie podmiotu będącego wykonawcą zamówienia bądź dopiero ubiegającego się o udzielenie tego zamówienia. Niewątpliwie tam, gdzie zastosowanie znajduje zasada kontynuacji (por. przykładowo art. 553 § 1 Ksh czy art. 12 Ksh in fine), która zakłada istnienie tego samego podmiotu, ale w innym kształcie prawnym, tożsamość podmiotowa po stronie wykonawcy nie budzi żadnych wątpliwości. Jeżeli przykładowo w trakcie przetargu (lub już po zawarciu umowy dotyczącej zamówienia publicznego) wykonawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcił się w spółkę akcyjną, mamy do czynienia z tym samym podmiotem – zgodnie z art. 553 § 1 Ksh spółce przekształconej przysługują bowiem wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W piśmiennictwie podkreśla się, iż mamy tu do czynienia z tożsamością podmiotu przekształconego i przekształcanego – zmienia się jedynie forma prawna tego podmiotu. Niezależnie zatem od etapu procedury przetargowej mamy do czynienia z tym samym wykonawcą (występującym jedynie w innej formie prawnej), o tym samym potencjale i możliwościach wykonania zamówienia.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx