Aneksowanie umów w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

48

Prawo zamówień publicznych zakazuje dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Literalna wykładnia przepisu art. 140 ust. 1 wskazuje, że co do zasady zakres świadczenia wykonawcy nie może zostać zmieniony w stosunku do jego zobowiązania zawartego w ofercie zarówno przed podpisaniem umowy, jak i po jej podpisaniu.

 

Radosław Pruszowski