http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dwadzieścia pięć lat rynku zamówień publicznych

57

 

 

Od chwili wejścia w życie ustawy o zamówieniach publicznych do końca roku 2018 wartość polskiego rynku zamówień publicznych wzrosła z około 7 mld. w roku 1995 do ponad 200 mld. w roku 2018, tzn. blisko trzydziestokrotnie. W minionym ćwierćwieczu na zamówieniowy rynek trafiło ponad 2 biliony złotych.

Wartość rynku w poszczególnych latach obrazuje poniższa tabela:

 

Wartość polskiego rynku zamówień publicznych

 

Lp.

 

Rok

 

 

Wartość rynku (w mld. zł.)

1. 1995 około 7,0
2. 1996 12,0
3. 1997 13,6
4. 1998 17,5
5. 1999 17,7
6. 2000 23,0
7. 2001 23,9
8. 2002 35,0
9. 2003 37,0
10. 2004 38,5
11. 2005 68,0
12. 2006 79,6
13. 2007 103,1
14. 2008 109,5
15. 2009 126,7
16. 2010 167,0
17. 2011 144,1
18. 2012 132,7
19. 2013 143,2
20. 2014 133,2
21. 2015 116,3
22. 2016 107,4
23. 2017 163,2
24. 2018 około 200,0

 

Z danych, zawartych w publikowanych corocznie Sprawozdaniach Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych wynika, iż od roku 1995 na polskim zamówieniowym rynku udzielono ponad dwóch milionów zamówień publicznych. Choć w odniesieniu do niektórych lat dane te mają charakter szacunkowy bądź nie są precyzyjnie wyliczone, liczba ta odzwierciedla skalę wielkości naszego rynku oraz ilość zawieranych na nim kontraktów.

Od początku istnienia systemu zamówień publicznych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne był przetarg nieograniczony. W roku 1995 stanowił 95,96% wszystkich przeprowadzonych postępowań, a w roku 2017 – 86%. W pierwszym roku stosowania ustawy na kolejnej pozycji znalazł się przetarg dwustopniowy – 3,57%, obecnie na pozycji tej znajduje się zamówienie z wolnej ręki. W roku 2017 ten tryb zastosowano w 9,67% wszystkich postępowań, w roku rok 2016 w 13,42%.

Na tym tle nienajlepiej prezentuje się konkurencyjność postępowań o zamówienie publiczne, chociaż bywały lata, kiedy utrzymywała się na dobrym poziomie. Średnią liczbę ofert składanych w jednym postępowaniu w wybranych latach minionego okresu prezentuje poniższa tabela:

 

Średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu

 

Rok

Liczba uśredniona Postępowania poniżej progów unijnych Postępowania powyżej progów

unijnych

1995 4,3
1996 3,64
1997 4,2
1998 4,7
1999 5,4
2000 5,15
2001 5,13
2010 2,76 2,48
2011 2,74 2,46
2012 2,96 2,36
2013 2,96 2,46
2014 2,89 2,49
2015 2,9 2,65
2016 2,87 2,51
2017 2,38 2,23

 

Przez wszystkie minione lata zamawiający podejmując decyzję o wyborze oferty, najczęściej decydowali się na wybór oferty najtańszej. W roku 1997 dotyczyło to 68% ogółu przeprowadzonych postępowań, a w roku 2017 – 83,16% przetargów o wartości poniżej progów unijnych.

 

Opr. na podst.
Sprawozdań Prezesa UZP
z funkcjonowania systemu
zamówień publicznych
w latach 1995 – 2017
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx