http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Elektronizacja zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa

49

Przepisy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych, które weszły w życie 18 października 2018 r. postawiły przed organami orzekającymi nowe wyzwania. Zmaga się z nimi Krajowa Izba Odwoławcza, której orzeczenia wydane w związku ze zmienionymi przepisami znacząco wpływają na praktykę.

 

Złożenie drogą elektroniczną dokumentu w formacie PDF

Przepis art. 10a ust. 5 Pzp stanowi, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na kanwie tego przepisu ustalającego formę zastrzeżoną ad solemnitatem w orzecznictwie Izby zaznaczyły się dwie odmienne oceny prawne dotyczące sytuacji, w której pisemna oferta lub JEDZ zostały wypełnione przez wykonawcę oraz podpisane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy, a następnie zeskanowane, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłane zamawiającemu.

W uzasadnieniu orzeczenia z dnia 4 stycznia 2019 r. Izba uznała, że w takiej sytuacji odwołujący nie złożył zamawiającemu oryginału oferty, ale sporządzoną przez siebie elektroniczną kopię oferty przygotowanej w formie pisemnej, którą następnie za pomocą elektronicznego kwalifikowanego podpisu poświadczył elektronicznie za zgodność z oryginałem. Nie został zatem spełniony wymóg wynikający z art. 10a ust. 5 Pzp „sporządzenia” oferty w postaci elektronicznej. Izba wywiodła, że pojęcie „sporządzenie” ma inne znaczenie niż pojęcie „złożenie”. Pojęcie „sporządzenie” utożsamiono z wytworzeniem, powstaniem oświadczenia, uznając, że przemawia za tym wykładnia tych pojęć dokonana przez ustawodawcę w relewantnych aktach wykonawczych i uzasadnieniach do nich. (..)

 

Poza tym w artykule:

  • Problem pełnomocnictwa do złożenia oferty oraz podpisania JEDZ
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx