http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kilka uwag o udzielaniu zamówienia z wolnej ręki w trybie in-house „siostrzanym”

307

Czy określona umowa o świadczenie usług może zostać zawarta pomiędzy dwiema jednostkami organizacyjnymi Gminy, tj. jej spółką komunalną oraz jednostką budżetową w trybie zamówienia z wolnej ręki in – house w modelu siostrzanym? Jest to istotny problem prawny, który wydaje się ważny dla praktyki stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

 

Uwaga wstępna

            Model zamówienia in – house w typie siostrzanym został skodyfikowany w art. 12 ust. 2 dyrektywy klasycznej.

Przepis ten zbiorczo ujmuje tzw. in – house odwrócony jak i siostrzany stanowiąc, że zamówienie publiczne udzielone przez instytucję zamawiającą osobie prawa prywatnego lub publicznego nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy również w przypadku, gdy kontrolowana osoba prawna będąca instytucją zamawiającą udziela zamówienia instytucji zamawiającej sprawującej nad nią kontrolę (in – house odwrócony) lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tę samą instytucję zamawiającą (in – house siostrzany).

 

Regulacje zawarte w poprzednim Pzp

Implementując dyrektywę klasyczną do polskiego porządku prawnego ustawodawca w art. 67 ust. 1 pkt 13 starego Pzp uregulował in-house odwrócony oraz siostrzany w następujący sposób:

 

„zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, (…) , innemu zamawiającemu, (…) który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,

b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Uzasadnione wątpliwości na gruncie nowego Pzp
  • Uwagi końcowe

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx