http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zakres stosowania dyrektywy obronnej

108

FILAR OBRONNOŚCI I FILAR BEZPIECZEŃSTWA W DYREKTYWIE OBRONNEJ

 

Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności ma na celu zapewnienie konkurencyjności i przejrzystości na rynkach zamówień publicznych w dziedzinie obronności w UE oraz zmianę wieloletnich praktyk, w ramach których zamówienia publiczne w dziedzinie obronności postrzegano jako obszar regulacyjny, który wymykał się stosowaniu przepisów WE/UE. Nowy instrument ma być dostosowany do specyfiki sektora.

 

Pod względem koncepcyjnym dyrektywa obronna ma za zadanie zastąpić zarówno dyrektywę klasyczną, jak i dyrektywę sektorową w odniesieniu do zamówień udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Istniejące dyrektywy nie są zatem stosowane w takim zakresie, w jakim dyrektywa obronna ma lub miałaby zastosowanie do zamówienia.

 

Dyrektywa obronna ma zastosowanie z zastrzeżeniem art. 30, 45, 46, 55 i 296 TWE (obecnie art. 36, 51, 52, 56 oraz 346 TFUE). W tym względzie motyw 15 preambuły dyrektywy uznaje, że żadne z postanowień dyrektywy nie powinno uniemożliwiać nałożenia lub zastosowania jakichkolwiek środków uznanych za niezbędne dla ochrony interesów uznanych za uzasadnione na mocy tych postanowień Traktatu.

 

Co do zasady udzielanie zamówień, które wchodzą w zakres stosowania dyrektywy, może zostać z niej wyłączone, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego lub niezbędne dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa członkowskiego.

 

Dyrektywa obronna, zgodnie z jej art. 2, co do zasady obejmuje swym zakresem zamówienia z dwóch dziedzin, a mianowicie z dziedziny obronności oraz z dziedziny bezpieczeństwa. Poza regulacjami dyrektywy obronnej są zamówienia mające charakter zakupów cywilnych, do zamawiania których będą miały zastosowanie reguły dyrektywy klasycznej lub sektorowej. Zakupy cywilne oznaczają zamówienia niepodlegające art. 2 dyrektywy. Zakupami cywilnymi są także produkty podwójnego zastosowania. Nie wszystkie zamówienia realizowane na użytek sił zbrojnych muszą bowiem korzystać ze szczególnych mechanizmów przewidzianych przepisami tej dyrektywy. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRÓG STOSOWANIA POSTANOWIEŃ DYREKTYWY OBRONNEJ
  • DEFINICJA ZAKUPÓW CYWILNYCH
  • ZAKRES PRZEDMIOTOWY DYREKTYWY OBRONNEJ

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx