http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KONTYNUACJA PROGRAMU 75+

53

Adresowany do małych gmin pro­gram „Opieka 75+” w 2019 r. będzie realizowany w rozszerzonej formule; gminy, które przystępują do progra­mu mogą liczyć na dofinansowanie nawet połowy kosztów realizowa­nych usług opiekuńczych dla senio­rów. Program „Opieka 75 +” realizowany jest od stycznia 2018 r. Jest to program dla gmin: miejskich, wiej­skich, miejsko — wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Gminy, które przystępują do realizacji pro­gramu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opie­kuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50 proc. przewidywa­nych kosztów realizacji zadania. W roku 2019 program będzie rozsze­rzony — zostanie skierowany nie tyl­ko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozo­stających w rodzinach. Ponadto z programu będą mogły skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie so­cjalne osób prawnych, których zało­życielami są jednostki samorządu te­rytorialnego. „Zmiana ta spowoduje, iż program obejmie swoim zasięgiem większą liczbę gmin, a tym samym umożliwi przyznanie dodatkowych lub nowych godzin usług opiekuń­czych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 + lat i więcej” — wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

źródło: serwis samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx