http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Korzystanie ze środków ochrony prawnej w Sprawozdaniu Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 roku

58

W ślad za ważniejszymi fragmentami Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 roku, dotyczącymi zamówieniowego rynku publikujemy poniżej rozdział dotyczący środków ochrony prawnej. Wprawdzie dominują w nim dane statystyczne, ale są one na tyle interesujące, że warto się nad nimi z uwagą pochylić.

 

(…)

 

II.2.9. Korzystanie ze środków ochrony prawnej w 2019 r.

 1. Dane statystyczne dotyczące odwołań wnoszonych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

 

W ostatnich latach liczba wnoszonych odwołań przedstawiała się następująco:

 • 2016 r. – 2 496 odwołań,
 • 2017 r. – 2 749 odwołań,
 • 2018 r. – 2 714 odwołań,
 • 2019 r. – 2 694 odwołań.

 

W 2019 r. liczba wniesionych odwołań ukształtowała się na nieco niższym poziomie niż w 2018 r.

W 2019 r. nastąpił znaczący przyrost odwołań składanych w formie elektronicznej – stanowiły one 46% wszystkich odwołań. Dla porównania w 2016 r. liczba ta wynosiła 19%. Lata 2017-2018 przyniosły nieznaczny wzrost takich odwołań do odpowiednio 22% oraz 28%.

Spośród 2695 odwołań wniesionych w 2019 r. 28 stanowiły odwołania dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. W porównaniu do 2018 r. (33 odwołania) ich liczba spadła.

W 2019 r. toczyły się 2 postępowania odwoławcze z udziałem biegłych. Biegli powoływani byli w dziedzinie informatyki.

 1. Struktura wyników rozpatrzonych odwołań

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznała 2694 odwołania. Orzeczenia KIO, jakie zapadły w 2019 r. przedstawiają się następująco:

Odwołania 2019 Liczba ogółem Odsetek ogółem
Rozpatrzone 2694 100%
Zwrot z powodu braku wpisu lub nie uzupełnienia braków formalnych 201 8%
Umorzenie postępowania z powodu uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego 544 20%
Umorzenie postępowania z powodu cofnięcia odwołania 620 23%
Odrzucone 60 2%
Oddalone 726 27%
Uwzględnione 543 20%

 

Z przedstawionego zestawienia widać, że tylko 47% spraw jest rozstrzyganych merytorycznie. Pozostałe 53% spraw jest kończonych w formalny sposób (zwrot, umorzenie, odrzucenie odwołania). Dla porównania struktura rozpatrzonych odwołań w 2018 r.:

 

Odwołania 2018 Liczba ogółem Odsetek ogółem
Rozpatrzone 2668 100%
Zwrot z powodu braku wpisu lub nie uzupełnienia braków formalnych 206 8%
Umorzenie postępowania z powodu uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego 477 18%
Umorzenie postępowania z powodu cofnięcia odwołania 547 20%
Odrzucone 58 2%
Oddalone 775 29%
Uwzględnione 605 23%

 

Rozkład procentowy rozstrzygnięć podejmowanych przez Izbę w 2019 r. kształtował się podobnie jak w 2018 r. Główna zmiana polegała na zmniejszeniu ilości odwołań rozpatrzonych merytorycznie na korzyść postępowań umarzanych.

 

Uzupełniająco, poniżej zestawienie rozstrzygnięć dotyczących odwołań, które wpłynęły w 2019 r., zaś zostały rozpatrzone w 2019 r., jak i na początku 2020 r. (odwołania, które wpłynęły w końcu 2019 r.).

Odwołania 2019 Liczba ogółem Odsetek ogółem
Wpłynęło 2694 100%
Zwrot z powodu braku wpisu lub nie uzupełnienia braków formalnych 198 7%
Umorzenie postępowania z powodu uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego 530 20%
Umorzenie postępowania z powodu cofnięcia odwołania 619 23%
Odrzucone 60 2%
Oddalone 726 27%
Uwzględnione 561 21%

 

Dla porównania struktura rozpatrzenia odwołań, które wpłynęły w 2018 r.

Odwołania 2018 Liczba ogółem Odsetek ogółem
Wpłynęło 2714 100%
Zwrot z powodu braku wpisu lub nie uzupełnienia braków formalnych 218 8%
Umorzenie postępowania z powodu uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego 499 18%
Umorzenie postępowania z powodu cofnięcia odwołania 563 21%
Odrzucone 60 2%
Oddalone 781 29%
Uwzględnione 593 22%

 

 

 1. Terminowość rozpatrywania odwołań

W 2019 r. średni czas oczekiwania na wydanie orzeczenia w sprawie wniesionego odwołania wynosił 14 dni, czyli dwa dni krócej niż w roku poprzednim.

 

Ogółem w 2019 r. 75% odwołań zostało rozpatrzonych w terminie ustawowym, tj. w ciągu 15 dni od dnia wniesienia odwołania, co oznacza wzrost terminowości rozpatrywania odwołań względem 2018 r. (68%).

 

 1. Odwołania a rodzaj zamówienia

Odwołania najczęściej składane były w postępowaniach, których przedmiot stanowiły usługi (41%) oraz dostawy (39%), natomiast najmniej odwołań składano w postępowaniach na roboty budowlane (20%).

 

Dla porównania, w 2018 r. w postępowaniach na usługi zostało złożonych 42% odwołań, na dostawy 38%, a na roboty budowlane – 20%. Zmiany procentowe nastąpiły pomiędzy odwołaniami w postępowaniach na usługi i roboty budowlane.

 

 1. Odwołania w sprawach powyżej i poniżej progów UE

Najwięcej odwołań złożono w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza tzw. progi unijne. Stanowiły one aż 73% wszystkich wniesionych odwołań. Pozostałe 27% odwołań dotyczyło postępowań o wartościach tzw. podprogowych.

 

Rozkład procentowy odwołań, które w2018 r. były składane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej i poniżej progów unijnych kształtował się bardzo podobnie i wynosił odpowiednio 76% oraz 24%.

 

 1. Odwołania a tryb postępowania

W 2 583 przypadkach odwołania składane były w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego (co stanowi 96% wszystkich odwołań wniesionych w 2019 r.), a 26 odwołań wniesiono w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego (1%).

 

Ogółem w postępowaniach prowadzonych w trybach innych niż podstawowe złożono 49 odwołań. Wartości te kształtowały się następująco: dialog konkurencyjny – 19 (0,70%), negocjacje z ogłoszeniem – 17 (0,63%), wolna ręka – 11 (0,41%), negocjacje bez ogłoszenia – 2 (0,07%). Żadne ze złożonych w 2019 r. odwołań nie dotyczyło postępowań prowadzonych w trybie zapytania o cenę ani licytacji elektronicznej.

 

Dla porównania informacja na temat liczby odwołań w postępowaniach prowadzonych w trybach podstawowych oraz innych niż podstawowe w 2018 r.: przetarg nieograniczony – 2 550 (94%), przetarg ograniczony – 69 (3%), dialog konkurencyjny – 26 (0,96%), negocjacje z ogłoszeniem – 15 (0,55%), wolna ręka – 13 (0,48%), negocjacje bez ogłoszenia – 4 (0,15%), zapytanie o cenę – 1 (0,04%), licytacja elektroniczna – 1(0,04%).

 

Z powyższych danych wynika, iż stosunek odwołań wnoszonych w trybach innych niż tryby podstawowe względem wszystkich złożonych odwołań nie uległ zmianie.

 

 1. Odwołania w poszczególnych branżach i sektorach rynku

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej odwołań wniesiono w dwóch sektorach – medycznym (15,73%) oraz informatycznym (15,10%). Na przestrzeni lat 2016-2019 nie odnotowano znaczących zmian dotyczących liczby składanych odwołań w największych branżach zawartych w poniższym zestawieniu.

Lp. Sektor/branża Liczba Odsetek
1. Sektor medyczny 424 15,73%
2. Informatyka 407 15,10%
3. Pozostałe (m.in. obsługa bankowa, usługi ubezpieczeniowe, zarządzanie nieruchomościami, usługi komunalne) 385 14,29%
4. Budownictwo, w tym:

·         budowa lub remonty dróg i autostrad

·         budowa lub remonty obiektów sportowych

·         budowa lub remonty budynków

·         budowa lub remonty placów, parkingów

330

104

178

26

22

12,24%

3,86%

6,60%

0,96%

0,82%

5. Dostawy i usługi dla służb mundurowych 210 7,79%
6. Sektor energetyczny 134 4,97%
7. Utrzymanie dróg (oznakowanie, sygnalizacja, parkometry, oczyszczanie, utrzymanie zieleni) 130 4,82%
8. Gospodarka odpadami 101 3,75%
9. Sektor kolejowy 100 3,71%
10. Wybór inżyniera kontraktu, nadzór budowlany, inwestor zastępczy 86 3,19%
11. Wodociągi i kanalizacja 77 2,86%
12. Transport publiczny 60 2,23%
13. Sprzątanie 55 2,04%
14. Sektor górniczy 54 2,00%
15. Opracowanie projektów budowlanych 46 1,71%
16. Radiokomunikacja i telekomunikacja 29 1,08%
17. Gospodarka wodna (gosp. rzeczna, gosp. morska, zbiorniki retencyjne, przeciwpowodziowe) 28 1,04%
18. Usługi leśne 24 0,89%
19. Ochrona fizyczna 15 0,56%
Liczba ogółem wniesionych odwołań w 2019 r. 2695 100%

 

 1. Dane dotyczące skarg do sądów okręgowych na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej

 

W 2019 r. liczba skarg wnoszonych na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do sądów okręgowych spadła. W niewielkim stopniu zmienił się również stosunek procentowy liczby skarg względem rozpatrzonych odwołań (w 2019 r. – 5%, w 2018 r. – 6%). Poniżej liczba skarg składanych w ostatnich latach:

2016 r. – 130,
2017 r. – 159,
2018 r. – 166,
2019 r. – 126.

W 2019 r. spośród 126 skarg na orzeczenia KIO 59 (47%) złożonych zostało przez odwołujących, 35 (28%) przez zamawiających, 26 (20%) przez wykonawców przystępujących do postępowania odwoławczego i 6 (5%) przez Prezesa UZP.

 

Na podstawie przekazanych do UZP 68 orzeczeń sądów okręgowych (stan na 28.02.2020 r.), jakie zapadły w wyniku rozpatrzenia skarg, rozstrzygnięcia sądów przedstawiają się następująco:

– oddalenie skargi -33 (49%),
– odrzucenie skargi – 19 (28%),
– umorzenie postępowania – 5 (7%),
– uchylony wyrok – 1 (1%),
– zmieniony wyrok KIO – 10 (15%).

 

Dla porównania w 2018 r. wniesiono 166 skarg, w tym: 88 skarg (53%) wniesionych przez odwołujących, 35 (21%) przez zamawiających, 38 (23%) przez przystępujących i 5 (3%) przez Prezesa UZP.

W 2019 r. obciążenie sądów sprawami skargowymi rozkładało się, podobnie jak w latach poprzednich, nierównomiernie. Najwięcej skarg zostało skierowanych do sądu okręgowego w Warszawie – 54 (42,85%), w następnej kolejności do sądu okręgowego:

 • w Katowicach – 7 (5,55%),
 • w Krakowie – 7 (5,55%),
 • w Łodzi – 7 (5,55%),
 • w Gdańsku – 6 (4,76%),
 • w Olsztynie – 6 (4,76%),
 • w Szczecinie – 5 (3,96%),
 • w Poznaniu – 4 (3,17%),
 • w Rzeszowie – 3 (2,38%),
 • w Kielcach – 2 (1,58%),
 • w Koszalinie – 2 (1,58%),
 • w Opolu – 2 (1,58%),
 • w Świdnicy – 2 (1,58%),
 • w Zielonej Górze – 2 (1,58%).

 

Do pozostałych sądów okręgowych trafiały pojedyncze sprawy skargowe, a do 13 sądów nie wpłynęła żadna skarga na orzeczenie KIO.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx