Odwołanie – typowe żądania i zarzuty

19

Zgodnie z art. 180 ust. 3 ustawy odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

 

ZAKRES ZARZUTÓW

Odwołanie jako wyraz sprzeciwu wykonawcy wobec czynności lub zaniechań zamawiającego powinno być przygotowywane tak, aby wskazać jak największą ilość jego potencjalnych uchybień.

 

Marcin Meducki