http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia

337

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło szereg zmian w katalogu przesłanek wykluczenia. Konsekwencją tych zmian jest nowy katalog podmiotowych środków dowodowych, których może żądać zamawiający na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

 

Składanie podmiotowych środków dowodowych

W postępowaniach o wartości przekraczającej progi unijne pierwszym dokumentem potwierdzającym brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest, podobnie jak na gruncie Pzp z 2004 r., Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Jest on składany, w zależności od przyjętej przez zamawiającego procedury, wraz z ofertami lub na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę najwyżej ocenionego. JEDZ stanowi wstępne potwierdzenie posiadania przez wykonawcę zdolności do realizacji zamówienia i braku istnienia okoliczności wykluczających jego udział w postępowaniu. Nie stanowi on jednak podmiotowego środku dowodowego, zgodnie z definicją znajdującą się w art. 7 pkt 17.

Podmiotowe środki dowodowe, czyli środki służące m.in. potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu składane są jedynie przez wykonawcę najwyżej ocenionego na wezwanie zamawiającego.

Wymóg żądania podmiotowych środków dowodowych  w  postępowaniach unijnych ma charakter obowiązkowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć podmiotowe środki dowodowe potwierdzające wszystkie obligatoryjne podstawy wykluczenia określone w art. 108, a w przypadku, jeśli zamawiający przewidział któreś z fakultatywnych przesłanek wykluczenia z art. 109, również podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak zaistnienia tych przesłanek. (…)

 

Poza tym w artykule:

 • Niekaralność i brak orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
 • Brak zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
 • Porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
 • Utrudnianie lub udaremnianie stwierdzenia
 • przestępnego pochodzenia pieniędzy
 • Naruszenie obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy
 • Upadłość i likwidacja
 • Pozostałe przesłanki wykluczenia potwierdzane oświadczeniem
 • Postępowania krajowe
 • Forma dokumentów
 • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx