Archiwum

Styczeń

Archiwum

Luty

Archiwum

Marzec

Archiwum

Kwiecień

Archiwum

Maj

Archiwum

Czerwiec

Archiwum

Lipiec

Archiwum

Sierpień

Archiwum

Wrzesień

Archiwum

Październik

Archiwum

Listopad

Archiwum

Grudzień

Artykuły w archiwum

OPÓŹNIENIA W IMPLEMENTACJI DYREKTYWY OBRONNEJ

Opóźnia się termin implementacji do polskiego prawa tzw. dyrektywy obronnej, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur…

WIELKA GALA „RZETELNI W BIZNESIE 2012”

23 czerwca 2012 roku pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyła się w Warszawie…

Uczeń, czeladnik, mistrz

W średniowieczu rzemieślnicy tworzyli cechy. Mistrz przyjmował ucznia na naukę. Przez pierwszy rok młody człowiek zamiatał warsztat, przez drugi – chodził po zakupy dla żony mistrza, w…

Opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi

Fundamentalne znaczenie opisu przedmiotu zamówienia wynika z zawartych w traktacie WE zasad, obejmujących w szczególności niedyskryminację, równe traktowanie, uczciwą konkurencję oraz…

Przetargi na telefonię mobilną

Od lat stałym elementem polskiego rynku zamówień publicznych są postępowania na zakup usług telefonii mobilnej. Czy na pewno wiemy, jak przygotować się do takich postępowań? Praktyka realizowanych…

RIO SKONTROLUJE OPŁATY ŚMIECIOWE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, uchwały rad gmin dotyczące opłaty "śmieciowej" będą…

Zmiany godne poparcia

W pełni podzielam ogólną filozofię, którą kierują się autorzy dokumentu, nie w pełni podzielając szczegółowe stwierdzenia. Chodzi przede wszystkim o to, aby prawidłowe stosowanie procedur udzielania…

Rażąco niska cena w orzecznictwie

O cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco niska cena jest to cena…

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY DEREGULACYJNEJ

W dniu 9 października br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych, przedłożonych przez ministra gospodarki. Zgodnie z założeniami,…