Archiwum

Styczeń

Archiwum

Luty

Archiwum

Marzec

Archiwum

Kwiecień

Archiwum

Maj

Archiwum

Czerwiec

Archiwum

Lipiec

Archiwum

Sierpień

Archiwum

Wrzesień

Archiwum

Październik

Archiwum

Listopad

Archiwum

Grudzień

Artykuły w archiwum

Środki ochrony prawnej w 2011 roku

W roku 2011 wykonawcy wnieśli 2.820 odwołań, z czego Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnęła 2.789. Są to ilości zbliżone do tych, jakie wystąpiły w roku 2010, ale sporo większe od liczby odwołań,…

121,4 MLD WYDANE W UNIJNEJ PERPEKTYWIE 2007-2013

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wartość wydatków beneficjentów programów unijnych, uznanych za kwalifikowane, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 121,4 mld…

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ

Trzy projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów do ustawy - Prawo zamówień publicznych zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Są one niezbędne do…

POLSKA POZWANA PRZEZ KE

Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niewdrożeniem unijnej dyrektywy obronnej. Dyrektywa 2009/81/WE, przyjęta w sierpniu 2009 roku,…

Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

W roku ubiegłym, podobnie jak w latach minionych, wielu zamawiających przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydowało się na zastosowanie wyłącznie kryterium ceny. W postępowaniach poniżej progów…

NA MARGINESIE – Luty 2011

W styczniu Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej materiał zatytułowany „Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych” wraz z informacją, iż został on przekazany…

Problemy prawne i praktyczne

W kilku ubiegłych latach przeciętnie 90% zamówień było udzielanych w postępowaniach, w których jedynym kryterium oceny ofert była cena. Spowodowało to, iż wykonawcy składają oferty z możliwie niskimi,…

Wydarzenia

Podwykonawstwo na rynku zamówień publicznych, czyli o ryzykownej sztuce kooperacji - zapis debaty online Kongres Obywateli Kultury Tomasz Czajkowski dla ZPBUI – ZWIĄZKU…

RIO SKONTROLUJE OPŁATY ŚMIECIOWE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, uchwały rad gmin dotyczące opłaty "śmieciowej" będą…