http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń

376

Małgorzata Stachowiak
Dominika Jura

Podmiotowe środki dowodowe stanowią podstawę do weryfikacji braku przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Problematykę tę regulują przepisy ustawy oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 2415.

 

Uwagi wstępne

Nowe przepisy o zamówieniach publicznych wprowadziły istotne zmiany w zakresie możliwych do żądania przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń, składanych przez wykonawców w toku postępowania.

W nowym Prawie zamówień publicznych rozróżniono dwa główne rodzaje dokumentów: podmiotowe środki dowodowe, którymi zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 17 są środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z art. 7 pkt 20 służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe to oświadczenia i dokumenty, a w przypadkach szczególnych również próbki, makiety, czy inne przedmioty.

Listę podmiotowych środków dowodowych precyzuje rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, które treścią przypomina poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. wydane w tym zakresie.

Zamawiający ma obowiązek podania w dokumentach zamówienia jakich środków dowodowych żąda. Granice żądania rządzą się kilkoma zasadami, których poznanie gwarantuje zgodność działań zamawiającego z prawem, a dokładając do tego świadomość celu, w jakim postępowanie jest prowadzone – również wybór oferty najkorzystniejszej przy zachowaniu ekonomiki samego postępowania. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Oświadczenia i dokumenty niezbędne
  • Znaczenie ma wartość i rodzaj zamówienia
  • Wstępne potwierdzenie w JEDZ lub oświadczeniu
  • Katalog dokumentów wskazany w rozporządzeniu
  • Dokumenty na potwierdzenie warunków opisanych zgodnie z art. 112
  • Żądanie przedmiotowych środki dowodowych
  • Wykonawcy zagraniczni (§ 4 rozporządzenia)
  • Formę złożenia dokumentów określają przepisy
  • Podstawowe różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2016 r. a rozporządzeniem z 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx