Skandal do czwartej potęgi

117

Pierwszy skandal polega na tym, że jakiś wykonawca, prawdopodobnie rękami jakiejś kancelarii miał czelność wnieść takie odwołanie. Drugi: KIO zamiast zabić śmiechem tego typu zarzuty pochyliła się nad nimi z pełną powagą. Trzeci: Izba przyznała rację awanturnikowi. Czwarty: sąd okręgowy potwierdził zasadność tego wyroku.

 

Dopóki takie wyroki będą zapadać efektywność zamówień publicznych będzie istnieć tylko teoretycznie, będzie bajką dla grzecznych i naiwnych dzieci, mową-trawą.

 

Nie mam zwyczaju krytykować wyroków wydawanych w imieniu Najjaśniejszej RP. I tym razem nie podam sygnatur, ani nazw, ani nazwisk. Nie tyle chodzi mi o konkretny wyrok (na marginesie: nie miałem z nim nic wspólnego, nie znam stron, ani członka Izby i wolę nie wiedzieć kto był w to umoczony), co o mentalność, której jest przejawem. Jednym z wielu, niestety, opisywanym w Doradcy.

KRÓTKI OPIS PROBLEMU

Zamawiający Z ogłosił przetarg nieograniczony. „Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upłynął 8 września 2020 r. Zgodnie z punktem 9 SIWZ, termin związania ofertą wynosił 30 dni. Zgodnie z punktem 8 SIWZ, zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł. Wskazał, że wadium w formie innej niż pieniądz: 1) należy złożyć w oryginale w postaci papierowej wraz z ofertą przetargową albo 2) w sytuacji wnoszenia wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy go przesłać w oryginale na podany adres internetowy. Wadium można było wnosić w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.

Wykonawca W złożył ofertę wypełniając formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji. Wraz z ofertą złożył wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez G (wiodące polskie towarzystwo ubezpieczeniowe), zgodnie z którą gwarant zobowiązał się do zapłaty na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania oraz bez konieczności jego uzasadnienia określonej kwoty, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium przewidzianego w Pzp. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ODWOŁANIE
  • WYROK KIO CZYLI JAK POWSTAJE MITOLOGIA
  • STANOWISKO SĄDU OKRĘGOWEGO
  • ZAMIAST PODSUMOWANIA

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.