http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Skandal do czwartej potęgi

155

Pierwszy skandal polega na tym, że jakiś wykonawca, prawdopodobnie rękami jakiejś kancelarii miał czelność wnieść takie odwołanie. Drugi: KIO zamiast zabić śmiechem tego typu zarzuty pochyliła się nad nimi z pełną powagą. Trzeci: Izba przyznała rację awanturnikowi. Czwarty: sąd okręgowy potwierdził zasadność tego wyroku.

 

Dopóki takie wyroki będą zapadać efektywność zamówień publicznych będzie istnieć tylko teoretycznie, będzie bajką dla grzecznych i naiwnych dzieci, mową-trawą.

 

Nie mam zwyczaju krytykować wyroków wydawanych w imieniu Najjaśniejszej RP. I tym razem nie podam sygnatur, ani nazw, ani nazwisk. Nie tyle chodzi mi o konkretny wyrok (na marginesie: nie miałem z nim nic wspólnego, nie znam stron, ani członka Izby i wolę nie wiedzieć kto był w to umoczony), co o mentalność, której jest przejawem. Jednym z wielu, niestety, opisywanym w Doradcy.

KRÓTKI OPIS PROBLEMU

Zamawiający Z ogłosił przetarg nieograniczony. „Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu upłynął 8 września 2020 r. Zgodnie z punktem 9 SIWZ, termin związania ofertą wynosił 30 dni. Zgodnie z punktem 8 SIWZ, zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł. Wskazał, że wadium w formie innej niż pieniądz: 1) należy złożyć w oryginale w postaci papierowej wraz z ofertą przetargową albo 2) w sytuacji wnoszenia wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy go przesłać w oryginale na podany adres internetowy. Wadium można było wnosić w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.

Wykonawca W złożył ofertę wypełniając formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji. Wraz z ofertą złożył wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez G (wiodące polskie towarzystwo ubezpieczeniowe), zgodnie z którą gwarant zobowiązał się do zapłaty na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania oraz bez konieczności jego uzasadnienia określonej kwoty, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium przewidzianego w Pzp. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ODWOŁANIE
  • WYROK KIO CZYLI JAK POWSTAJE MITOLOGIA
  • STANOWISKO SĄDU OKRĘGOWEGO
  • ZAMIAST PODSUMOWANIA

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx