http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Umowa o usługi przyjmowania elektronicznych wniosków i ofert

23

Włodzimierz Dzierżanowski

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Począwszy od dnia 18 października 2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwot ustalonych w dyrektywach UE[1] są zgodnie z art. 10a Prawa zamówień publicznych[2] prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.

 

[1] Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2014.94.65)oraz Dyrektywie 2014/25/UE” – należy przez to rozumieć Dyrektywa 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE

[2] tj Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx