Warunki zamówienia

51

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga opisania nie tylko tego co będzie nabywane, ale i określenia proceduralnych ram prowadzonego postępowania. Zamawiający dokonuje wyboru trybu w jakim poprowadzi postępowanie, określa jakim potencjałem powinien dysponować wykonawca, jakie cechy wykonawcy będą przesądzały o jego wykluczeniu czy też jakie dokumenty winny być przez niego w tym zakresie złożone.

Michał Sękowski
Paweł Różyński