http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w pierwszych miesiącach 2019 roku

47

W styczniu i lutym 2019 roku opublikowano 52.306 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 55.238), w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 40.423 (w roku 2018 – 43.599), a w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 11.883 (w roku 2018 – 11.639). Opublikowano 2 ogłoszenia dotyczące koncesji – 1 w BZP i 1 w TED.

 

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 19.225 (w roku 2018 – 22.133), w tym w BZP 16.015 (w roku 2018 – 18.606), w TED 3.210 (w roku 2018 – 3.527), a ogłoszeń o zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – 57 (w roku 2018 – 37), w tym w BZP 10, w TED 47.

 

Liczbę ogłoszeń opublikowanych w styczniu i lutym bieżącego roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj ogłoszenia Miejsce publikacji RAZEM
BZP TED
O zamówieniu 16.015 3.210 19.225
O zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 10 47 57
O udzieleniu zamówienia 16.825 5.159 21.984
O konkursie 6 2 8
O wynikach konkursu 5 32 37
O zmianie ogłoszenia 6.547 2.830 9.377
O zamiarze zawarcia umowy 497 151 648
O zmianie umowy 518 119 637
Informacyjne o planowanych zamówieniach 275 275
O profilu nabywcy 58 58
R A Z E M 40.423 11.883 52.306

 

Nieznacznie (o blisko 150) zwiększyła się liczba ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, opublikowanych od początku 2019 roku przez polskich zamawiających w TED. Liczbę ogłoszeń o udzielonych zamówieniach, opublikowanych w TED w latach 2016 – 2018 obrazuje poniższy diagram:

 

Diagram ze strony 2 (Liczba opublikowanych ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2018-2019).

 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia BZP TED Ogółem
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Roboty budowlane 46,91% 37,62% 11,04% 9,79% 41,14% 32,93%
Dostawy 29,72% 35,44% 52,09% 49,80% 33,32% 37,86%
Usługi 23,37% 26,94% 36,87% 40,41% 25,54% 29,21%

 

Dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,54% (w roku 2018 – 99,33%) i 98,00% (w roku 2018 – 98,43%). Wskaźniki stosowania pozostałych trybów, liczone łącznie w odniesieniu do obydwu kategorii wartości zamówienia nie przekraczają 0,5%, przy czym partnerstwo innowacyjne nie było stosowane ani razu.

 

W pierwszych miesiącach bieżącego roku wskaźnik dotyczący ceny jako jedynego kryterium oceny ofert stosunku do roku 2018 pozostawał na zbliżonym poziomie. Cena jako jedyne kryterium stosowana była w 12% postępowań ogłaszanych w BZP oraz w 28% postępowań ogłaszanych w TED.

 

Dane z ogłoszeń publikowanych w TED

 

Kryterium

Odsetek postępowań
Roboty

budowlane

Dostawy Usługi Ogółem
  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Cena jako jedyne

kryterium

10% 17% 27% 29% 17% 29% 22% 28%
Cena i inne kryteria 90% 83% 73% 71% 83% 71% 78% 72%

Na nieco niższym poziomie niż w pierwszych miesiącach roku 2018 kształtowała się konkurencyjność postępowań. Średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu wynosiła 2,13 (w roku 2018 – 2,18), ofert odrzucanych  1,41 (w roku 2018 – 1,36).

 

Opr. na podst.
Biuletynu Informacyjnego
UZP Nr 2/2019

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx