http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej

53

Część pierwsza

Michał Drozdowicz

 

Zagadnienia  ogólne

Zawarcie umowy można ujmować szeroko (aspekt proceduralny)[1], jako zespół działań podejmowanych przez strony w celu osiągnięcia konsensu[2], w postaci  złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli niezbędnych do zawarcia umowy[3] albo nieco  węziej (aspekt materialny), jako rezultat tych działań, polegający na złożeniu przez strony zgodnych oświadczeń woli skutkujących zawarciem umowy kreującej określony stosunek obligacyjny między stronami[4].

 

—————————————-

[1]Zob. A. Klein, K. Oplustil [w:] Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego tom 5, red. M. Stec, Warszawa 2017, s. 106, SIP Legalis (dostęp 10.05.2019 r.).

[2] Konsens polega na ustanowieniu między stronami reguły (lex contractus) wyznaczającej te same następstwa prawne umowy, ale różnorodny może być sposób wyrażenia oświadczeń woli konstruujących konsens, może też być procedurą dochodzenia do  konsensu zob. Z. Radwański [w:] System Prawa Cywilnego. Część ogólna. Tom I., red. W. Czachórski, S. Grzybowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1985, s. 593; Z. Radwański określił także, że zawarcie umowy polega na zgodnych oświadczeniach woli wszystkich stron tej czynności prawnej co do wywołania określonych w jej treści skutków prawnych – Z. Radwański [w:] System Prawa Cywilnego. Część ogólna. Tom I., red. W. Czachórski, S. Grzybowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1985, s. 591.

[3] Umowa jest czynnością prawną obejmującą dwa (lub więcej) zgodne i wzajemnie odpowiadające sobie co do treści oświadczenia woli stron (konsens), złożone w celu ustanowienia, zmiany lub zniesienia prawa podmiotowego bądź stosunku prawnego – zob. R. Szostak, Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa 2018, s. 10; podobnie A. Brzozowski, P. Machnikowski [w:] Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5, red. E. Łętowska, Warszawa 2013, s. 421.

[4] Zob. A. Klein, K. Oplustil [w:] Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego tom 5, red. M. Stec, Warszawa 2017, s. 107 (dostęp 10.05.2019 r.); na tle zamówień publicznych zob. Z. Gordon, Charakterystyka prawna trybów udzielania zamówień publicznych z elementami negocjacji, Kwartalnik PZP 2013, nr 4, s. 45.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx