Zamówienia poniżej progów unijnych

45

W ramach oceny polskiego systemu zamówień publicznych za jeden z kluczowych problemów uznano brak wyodrębnionej i uproszczonej procedury udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, co ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw sektora MSP. Dlatego też ustawodawca słusznie uznał, że niezbędne jest wprowadzenie procedur ułatwiających dostęp do zamówień o wartości nieprzekraczającej progu unijnego.

 

Agata Hryc-Ląd