Zmiany dotyczące umów

65

Część pierwsza

Ryszard Szostak

 

Uwagi ogólne

Nowe prawo zamówień publicznych[1], tak jak dotychczasowe, zawiera unormowania szczególne dotyczące umów o zamówienia publiczne (art. 431 – 465), którym zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 8 ust. 1  nadano charakter lex specialis względem regulacji powszechnej zawartej w Kodeksie cywilnym.

—————————–

[1] Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.  ), dalej: „nowe Pzp”.