Zawarcie umowy o zamówienie publicznew formie elektronicznej

55

Sposób zawarcia umowy w formie elektronicznej

Ryszard Szostak wskazał, że art. 78[1] § 2 Kc w zw. z art. 139 ust. 1 i 2 Pzp stanowi podstawę prawną do zawarcia umowy w formie elektronicznej[1]. Przepis ten jednak nie zawiera, w przeciwieństwie do art. 78 Kc, szczegółowej regulacji wskazującej, jakie czynności są wystarczające do zawarcia umowy w formie elektronicznej …

 

Powiązane artykuły

Część druga

Michał Drozdowicz

[1] Tak R. Szostak, Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa 2018, s. 79.