Zmiany dotyczące umów

47

Część druga

Współwykonawstwo

w zamówieniu publicznym

 

        Tak jak dotychczas współwykonawstwo unormowano – słusznie –  w oderwaniu od konkretnych form współpracy: konsorcjum, spółka cywilna, małżonkowie itd., które podlegają regulacji ogólnej prawa cywilnego[1]. Rozdzielono przy tym pod względem normatywnym kwestie dotyczące wspólnego ubiegania się o zamówienie (art. 57 – 60 nowego Pzp) od kwestii związanych z realizacją zamówienia wspólnie objętego (art. 445).

 

Ryszard Szostak

 

[1] Więcej o nich R. Szostak: Umowy o zamówienia publiczne w zarysie, Warszawa 2018, s. 104 i n.