przeglądanie Kategoria

Procedury

Zamówienia podprogowe

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki…

Przetarg nieograniczony

UWAGI OGÓLNE W systemie zamówień publicznych przyjęto, że zamówienie może być udzielone wykonawcy wyłącznie w wyniku…