Odwołanie

65

Część pierwsza

 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do sporu pomiędzy wykonawcą (wykonawcami), a zamawiającym. Dotyczy on zaniechania bądź wadliwego, zdaniem wykonawcy, wykonania czynności przez zamawiającego. Często też wykonawca nie może pogodzić się z tym, że to nie jego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza. Jeśli uzna, iż w jednej z tych sytuacji jego interes doznał uszczerbku, składa odwołanie.

 

Marcin Meducki