http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

45

W dniu 25 września 2019 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Urząd Zamówień Publicznych, działający w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji, podpisali Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne”. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Celem Projektu e-Zamówienia jest zapewnienie efektywnego, ujednoliconego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowanego procesu udzielenia zamówień publicznych w Polsce. Zbudowane w ramach Projektu e-usługi ułatwią i skrócą przebieg czynności podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Pzp. Dodatkowo projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu do informacji dla wykonawców o prowadzonych postępowaniach krajowych i unijnych oraz dostarczy narzędzi analitycznych i raportowych. Projekt e-Zamówienia obejmuje: (a) Budowę Platformy e-Zamówienia udostępniającej e-usługi w fazie pre-award procesu udzielania zamówienia publicznego; (b) Zbudowanie i udostępnienie API do realizowanych usług i danych, co umożliwi ich integrację z innymi systemami; (c) Implementację i udostępnienie formularzy dokumentów, co przyczyni się do ich ujednolicenia i standaryzacji. W wyniku realizacji Projektu zostaną udostępnione usługi składania i otwierania ofert, komunikacji elektronicznej i wymiany informacji przez uczestników postępowania na Platformie e-Zamówienia na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Projekt obejmuje udostępnienie nowych usług elektronicznych, a także poprawę funkcjonalności oraz dojrzałości istniejących usług w obszarze zamówień publicznych. Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2019-2022. Całkowita wartość Projektu wynosi 34 607 304,00 zł.

 

 

źródło:www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx