http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWELIZACJA USTAWY O DOCHODACH JST

22

JST przysługuje prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji a kwotą należną – zakłada podpisana przez prezydenta nowelizacja. Celem zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest uregulowanie zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu podziału części regionalnej subwencji ogólnej na lata 2020-2021.
Nowelizacja wydłuża do 2021 r. obowiązywanie przepisów epizodycznych – obowiązujących w latach 2015-2019 – zawartych w rozdziale 8a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej.

Mając na celu konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2019 r., jednostkom samorządu terytorialnego przyznano prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji, a kwotą należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonych kwot dokonanych wpłat, w przypadku gdy nieprawidłowe naliczenie kwoty będzie wynikało z przyczyn niezależnych od jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto nowelizacja zastąpiła dotychczasową rezerwę celową budżetu państwa, przeznaczoną na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, rezerwą subwencji ogólnej. Rezerwa subwencji, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów, będzie przeznaczona dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Nowelizacja wprowadziła także mechanizm wyrównania różnic pomiędzy kwotą części wyrównawczej, części regionalnej subwencji ogólnej i rezerwy subwencji, wyliczonych na dany rok budżetowy, a kwotą ustaloną według zasad obowiązujących przed dniem 14 listopada 2014 r. z tytułu części wyrównawczej i części regionalnej subwencji ogólnej.
Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W drodze wyjątku, przepisy dotyczące zwrotu zaniżonych kwot subwencji, wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

źródło: Serwis samorządowy PAP

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx