Opis przedmiotu zamówienia

38

W nowym Prawie zamówień publicznych regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały umiejscowione w  Dziale II „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równiej lub przekraczającej progi unijne”, Rozdziale I „Przygotowanie postępowania” i wreszcie Oddziale 4 „Opis przedmiotu zamówienia”, w art. 99 – 103. W Dziale 5 „Przedmiotowe środki dowodowe” umiejscowiono  środki dowodowe jakich może wymagać zamawiający od wykonawcy w celu weryfikacji, czy oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi są zgodne z wymaganymi cechami zawartymi w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Ewa Wiktorowska