Prezentacja zaoferowanego sprzętu czy negocjacje w zakresie treści oferty

31

 Przepisy Prawa zamówień publicznych wyraźnie zabraniają dokonywania jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert, a także jej modyfikacji poprzez składanie wyjaśnień. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie jest jednoznaczne i nie budzi żadnych wątpliwości. Wskazuje, że wyjaśnienia wykonawcy nie mogą służyć usuwaniu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ i stanowić negocjacji między zamawiającym, a wykonawcą.

 

Anna Wojtczyk